LOCAL WEATHER

6, జులై 2013, శనివారం

జారిపడ్డ రూపాయి ......."ఇసయం" తెలియని భీమన్న.......!!!!

-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
భీమయ్య ......................... రామయ్య 
 -------------------------------------------------------------------------------------------

అదేట్రా రామయ్యా..... రుపాయ  పడిపోతోంది పడిపోతోంది అని ఒకటే కాకిగోల చేస్తుండారూ.... ఇటు చూస్తే మనకి ఆ పడిపోయిన ఒక్క రూపాయీ దొరకదేమిట్ర్రా....????

ఓరోరి ఎర్రిమొఖం భీమయ్యా రూపాయ పడిపోవటం అంటే ఆ పడిపోవటం కాదెశె.... దాని ఇలువ తగ్గిపోతున్నదని అర్ధంరా పిచ్చి సన్నాసీ....

ఆ.. ఆ మాత్రం మాకూ తెలుసులేరా... మనకేమో పనులు లేక ఒక్క రూపాయైనా దొరకక ఏడుస్తుంటే, రుపాయ ఇలువ పడిపోతున్నదని ఆ సన్నాసులు అంటారేమిటి.... అనిరా నేననేదీ.......

ఏమోరా భీమయ్యా.... బాగా సదువుకున్నోళ్ళు అంతా చేరి దేశాన్ని, మన రూపాయనీ ఎక్కడికో తీసికెళుతున్నారుట్రా...

ఆహా! అద్గది సంగతి అలా తీసుకెళుతుండగా వారి చేతుల్లోంచి జారిపడిపోయినట్లున్నదనుకుంటా; ...ఓరోరి రామయ్యా...సదువుకోని మనలాంటోళ్ళే మన దగ్గరున్న కాసిని రూపాయలని ఒడిసిపట్టుకొని పంచలో కట్టుకుంటుంటే...అంతంత పేద్దగా సదువుకున్నోళ్ళు అలా రూపాయని కిందకెట్టా పారేశారెహె.....

భీమయ్య తెలివి తక్కువతనంగా అనలేదని... ఈ సారి రామయ్యకి అర్ధం అయ్యింది...!!! 

అది సరే కానీ రామయ్యా...... మన గ్రామ పెద్ద గారూ ఎవడినో ఓ బూజు గడ్దం వాణ్ణి తెచ్చి గ్రామ లెక్కలని చూడటానికి పెట్టారంట కదా... 

ఒరేయ్.... ఆయనని ఆడు ఈడు అనకు... అయనేదో పేద్ద ఉజ్జొగం చేసొచ్చిన మనూరి వాడేనట.....మన గ్రామ పెద్ద మనూరోడు కాదుకదా..... అందుకనీ....  కాలీగా ఉంటే, మనూరి సంగతులు ఆయనకి తెలిసుంటాయి కదాని, ఈయనగారిని పెట్టాడు మన గ్రామ పెద్ద......

ఆడేదో పేద్ద ఉజ్జోగం వెలగబెట్టాడని నువ్వంటున్నావు,  ఆయన గారు వచ్చిన కాడ నుండీ మనూళ్ళో వాళ్ళకి పనీ పాటలు తగ్గాయంట, పైగా బయటూరి వాళ్ళు తెగ వచ్చిబడుతున్నారుట....ఆళ్ళ వొస్తువులు అమ్ముకోటానికి.......

ఒరెయ్ నాయనా ఆ లెక్కల పేద్దాయనని ఏమి అనకు... ఆయనంటే మనూళ్ళోని  పెద్ద తలకాయలందరికీ గట్టి నమ్మకం. కాబట్టి ఆణ్ణి పట్టుకొని...ఛి..ఛి... ఆయనను పట్టుకొని ఏమీ అనకు... పేద్ద తెలివిగలవాడంట....!!!   

.......నువ్వెన్నైనా సెప్పు, నాకు మడుకూ నమ్మకం కలగటం లేదురా రామయ్యా......  

ఎందుకురా భీమయ్యా ఆ పెద్దాయనని ఊరికే ఆడిపోసుకుంటున్నావు......
ఆయన నీలాగా అత్తెసరి సదువులు కాదు, పేద్ద సదువులే సదివినాడంట.....
అంతెందుకురా....  
ఆయనగారు వచ్చిన తరవాతే కదరా,  మనూళ్ళో కుర్ర కారు సెల్లు ఫొనులు దగ్గర నుండీ మోటారు బైకులు దాకా ఎగరేసుకొని తిరుగుతుండారూ..... 
ఆయనొచ్చిన తరవాతే కదరా,  ప్రక్కన ఊళ్ళో దొరికే వన్నీ మనూళ్ళో కూడా దొరుకుతుండాయీ... 
మన గ్రామ పెద్ద గారు కూడా సెప్పారుట..... 
ఇక మనూళ్ళో వాళ్ళు పనేమీ సెయ్యఖర్లేదంట.... 
అన్ని వస్తువులూ పక్కూళ్ళో వాళ్ళే తయారు చేసి తెస్తారుట..... 
మనం వాటిని చూసి, మనకి నచ్చినవి కొనుక్కువటమే తరువాయి...
అంత చక్కగా చౌకగా మనూళ్ళో వాళ్ళు కూడా తయారు చెయ్యలేరంట.... 
అంతెందుకు,  
మొన్నటికి మొన్న మనూళ్ళో సంబరాలకి కావాలిసిన రంగులూ, తపాసులూ, ఇగ్రహాలూ, రంగుకాయితాలూ, ఇలా ఒకటేమిటి...మన సంబరానికి కావాలిసినవన్నీ ఆ పక్కూళ్ళో వాళ్ళే తక్కువ ఖర్చుకే ఇచ్చారంట.......
మనూళ్ళో పిల్ల మేకా అందరూ వాటినే కొనుక్కుని సంబరాలు చేసుకున్నారంటా.... దీనికేమంటావు....  
అందుకనే పూర్తిగా ఇషయం తెలుసుకొని గానీ మాట్లాడకు... 
-------------------------------------------------------------------------------------------
   పాత పిచికారిలు[గూగుల్లో ఇదే దొరికింది...!!!].............             చైనా ప్లాస్టిక్ పిచికారిలు 
-------------------------------------------------------------------------------------------

మొన్నటి సంబరానికి నేనూళ్ళో లేనులే .... ఆ... అదన్న మాట సంగతి....ఎప్పుడూ మనూళ్ళో సంబరాలకి ఏర్పాట్లు చేసే ఈరన్నా, పైడేసూ, యెంకన్నా గాళ్ళు మొఖాలు ఏలాడేసుకొని కనపడ్డారు....... ఈ సంబరాల్లో ఆళ్ళకి పని దొరకలేదన్నమాట....!!!! సంబరాలు మనవి...సంపాదనేమో పక్కూరివాళ్ళకా.....????  అరే రామయ్యా మరి ఈళ్ళకి పని దొరకకపోతే ఈ ఈరన్న గాళ్ళకి డబ్బులెలా వస్తాయీ...? తిండెట్లా తింటారూ...??  ఈళ్ళు తిండిగింజలు కొనుక్కోలేకపోతే,ఆళ్ళ ఈధిలో ఉన్న సుబ్బయ్యగాడు ఎవడికి అమ్ముతాడు...??? .....ఆడి దగ్గరున్న సరుకునీ.... కొంపతీసి ఊరికేగానీ ఇచ్చెయ్యడు కదా.....!!!

ఆగరా భీమయ్యా నీ ఎకసెక్కాలూ....నువ్వూనూ.... ఇంతకీ పక్కూళ్ళ వాళ్ళ వలన మనూరోళ్ళకి పనిలేకుండా పోతున్నదంటావు.... మరి, మనూరి వాళ్ళు పక్కూళ్ళకి పోతుండారు కదరా.... దీనికేమంటావు....

నేననేది  ఏమిటిరా పిచ్చి యెదవా..... మనూళ్ళో వాళ్ళు పక్కూరికి పనికెందుకు వెళతారురా... మనూళ్ళో పని లేక పోబట్టే కదా.... నేను సెప్పేది కూడా అదే కదరా సన్నాసి రామయ్య..... 

దానితో పక్కూరి మైకం కమ్మిన రామయ్యకి కళ్ళు తెరుచుకోవటం మొదలైంది....అయినా, అనుమానం చావక....   ఒరెయ్ భీమయ్యా,  మన పక్కుళ్ళ వాళ్ళు మనకన్నా బాగా చేస్తుంటే వారిని వద్దంటావా.... ఆళ్ళు తెస్తున్నారు మనూరివాళ్ళు యెగబడి కొంటున్నారు.... ఇందులో తప్పేమిటంట్రా...... 

అరే సదువుకున్నోళ్ళలాగానే నీక్కూడా ఓట్టి పుత్తక గేనమే గానీ 
కళ్ళకి కట్టినట్లుగా కనపడే దానిని చూసి సెప్పలేవట్రా...రామయ్య,
పోనీ నువ్వు సెప్పిందే కరెట్టు అనుకుందాము.... 
మన పక్కూరి వాళ్ళు తెస్తారు, మనూరి వాళ్ళు కొంటారు....బాగానే ఉన్నది....
ఎటూ మనోళ్ళు పని పాటా చేయ్యఖర్లేదని గ్రామ పెద్దే సేప్పినాడన్నావు..... 
ఒకవేళ సేద్దామన్నా పనీ ఉండదనుకో..... 
అప్పుడు కొత్తగా డబ్బులేడ నుండి వస్తాయి..... 
ఇలా ఎన్నాళ్ళు...
మనూరోళ్ళ దగ్గరున్న డబ్బంతా పక్కూళ్ళవాళ్ళ దగ్గరికి చేరిపొయ్యే దాకా.....
మరి ఆ తరవాత ఏమి చెస్తార్రా... 
అడుక్కుంటారా.....??
అలా అడుక్కున్న యెయ్యటానికి మనూరోళ్ళ దగ్గర ఓ చిల్లి కానీ కూడా ఉండదు... 
ఆ అడుక్కోవటం కూడా పక్కూళ్ళో వాళ్ళ దగ్గరే అడుక్కోవాలిరా సన్నాసీ...
ఇప్పుడు అమ్ముకోటానికి వొచ్చినోళ్ళే,
 మనోల్ల ఆస్తులు తనఖా పెట్టించి అప్పులిచ్చి ఉన్న ఆ కాస్త గోచి కూడా లాగిపారేస్తారు...
ఏవుండాది,  మళ్ళా పాత సేరిత్రే...........   
కాబట్టి ........
 మంచో చెడో మనూళ్ళో వాళ్ళ చేతే పని చేయించి 
ఆళ్ళకి నాలుగు డబ్బులు ఇత్తే.....
ఆళ్ళే తిరిగి ఆళ్ళకి కావాలిసిన వస్తువులు మన దగ్గరే కొంటారు...
ఆ డబ్బేదో మనూళ్ళ వాళ్ళ చేతులే మారి కొంచమైనా గౌరవం కలిగుంటాది... 
అదే కనుక పక్కూరి వోడికెళ్ళిన డబ్బుని..... 
ఆడి ఊళ్ళో ఖర్చు పెడతాడు కానీ మనూళ్ళో కాదు కదా.....
మనూరి వాడికి అదేమీ సంపాదన అవుదుగా.....

మరి మనూళ్ళో దొరకనివి ఎలాగరా భిమన్నా......

-------------------------------------------------------------------------------------------
ఇలా తెలివితక్కువగా ఉన్నందుకు అమెరికాకి అయినా ఈ గతి పట్టక తప్పలేదు--
 ఇండియాకి అదే గతి పడుతూ ఉన్నది...  
-------------------------------------------------------------------------------------------

ఏమున్నదిరా....ఆ వస్తువులు తీసుకొని.... ఆళ్ళకి దొరకని మనూళ్ళో వస్తువులని ఇవ్వటమో లేకపోతే ఇందాక నువ్వన్నావే....... మనూరోళ్ళు ఆడ పనిచేస్తున్నారని.....అలా పని చేసో బదులు తీర్చుకోవాలి.....

అయితే ఇదంతా సదువుకున్నోళ్ళు పాతకాలం పద్దతిలో ఉన్నట్లుగా ఉన్నదంటారు కదరా..... ఆళ్ళ సంగతి సరే...ఇంతకీ ఇంతంత పేద్ద పేద్ద పుత్తకాల్లో ఉన్న సదువుల మాటేమిట్రా...ఆటికేమీ ఇలువా లేదా......

ఆ..... ఆటికి మన బ్రతుకులు కన్నా ఎక్కువ ఇలువ ఇవ్వబట్టే ఇట్టాంటి గోల ఇలా వచ్చిపడింది.... ఆ సదువుల్లో ఎక్కువ భాగం మన దేశంవి కూడా కాదురా సన్నాసి.....ఆ సదువులలో ఉన్న పద్దతులూ, ఇవరాలు... ఏవీ ఇక్కడివి కాదు...అవన్నీ దొరల సదువులు......ఆ దొరల సదువులు సదవబట్టే అయ్యి సదివినోళ్ళు కూడా ఆళ్ళ మాటలే సెప్పి ఆళ్ళకే మన డబ్బుని మూటల్లో కట్టి మరీ పంపిస్తున్నారు....ఇందాక నువ్వన్నవే రూపాయ ఇలువ తగ్గిపోతోందని.....అదే ఇదిరా...

అందుకేనా మనూరివాడైనా ఆ సదువుకున్న పెద్దాయన పక్కూరోళ్ళకి సాయం చేస్తున్నాడు.... మరి గ్రామ పెద్ద సంగతేమిటీ....

ఆ చదువుకున్నాడని అన్నావే.... ఆడు సదువుని బట్టీయేసినాడనే అనిపిస్తోంది కానీ....సదువుని ఒంటికి బట్టించుకొన్నవాడిలాగా కనపడటంలేదు. ఇక మన గ్రామ పెద్దా......ఆడు పక్కురి వాడేగా...ఆడికేంపట్టింది...మనూరోళ్ళు ఎటు సస్తే...ఎట్టా సస్తే ఏం.............

వోకటి అడుగుతా కోపం తెచ్చుకోకు భీమయ్యా .....మరి నువ్వు సేప్పినట్లుగా పాత గూడేల పద్దతిలో బయటూరొన్ని రానియ్యకుండా ఉంటే మనం పెపంచాకాన్ని చూసేదెలా, మన పిల్లలు మనలాగా కాకుండా ఎదిగేదేలా...... ???? 

బాగా అడిగినావు..... 
బయటూరి వోళ్ళని రావద్దని నేనెప్పుడు సెప్పినాను......?   
ఆళ్ళు వొస్తు వొస్తూ, ఆళ్ళ యెంట ఆ ఊళ్ళో తయారైన వస్తువులని తేకుండా....
ఆళ్ళ ఊరి డబ్బుని తెచ్చి మనూరి కుర్రగాల్ల చేత పనులు చేయించి.....
ఆ తెచ్చే వస్తువులని ఈడనే తయారు సేసుకుంటే, 
ఆ వచ్చినోడికి యాపారం సేసినట్లుంటాది, 
మన కుర్ర గాళ్ళకి సేతినిండా పని, జేబుల్లో పైసలు ఉంటాయి.......
ఆ సెసేదేదో మనూళ్ళో దొరకని వొస్తువులు సేస్తే, 
మనూళ్ళోల్లకి ఉన్న పనీ పోదు,  
పైగా పక్కూరి వాడి వలన నేర్చుకొన్నకొత్త పనితో 
మనూరి వొళ్ళు యాడకైన ఎల్లి బతకగలరు.......  
ఇలా ఎవడేని వొస్తే మనకేటి కష్టం ఉంటాది......?? 
యవడోద్దంటాడు....??? 
బయటూరి వాడు వచ్చి మన పొట్ట కొట్టకుండా 
చూసేందుకే కదా....ఉన్నది......మన గ్రామ పెద్దోళ్ళు ..... 
అల్లే యాపారం యావలో పడి, బయటూరి వాల్లని మన నెత్తిన పెడితే 
మనోళ్ళు ఏమైపోవాలంట..........!!!  
-------------------------------------------------------------------------------------------
మన పాలు ఏమి తిసిపోయ్యాయని విదేశి పాలని రప్పించబోతున్నారు...!!!? 
 -------------------------------------------------------------------------------------------

బాగా సేప్పినావురా భీమయ్యా......అవునొరే నీకేట్టా తెలిసినాయిరా ఇన్ని సంగతులు.........

తెలిసేదేమున్నదిరా......ఊరికే ఓ బండ దగ్గర కూర్చుని సేసిందే సేయ్యటమే కాదు!!!   ..........బయట జనంలో తిరిగితే నీలాంటోడికైనా తెలుస్తాయి.... కానీ ఇచారమేమంటే.....ఇది నీకైనా తెలిసింది కానీ, ఆ పుత్తక పురుగులోల్లకి తెలిసేదేట్టా........ ఓరి ఎర్రి భిమన్నా, ఇంతసేప్పినోడివీ... ఆ మాత్రం అర్ధమవలేదట్రా...
నీకేదో బోలెడు లోక గేనం ఉన్నదనుకున్నా...
నువ్వు సేప్పినవి నాలాంటోడికి తెలియక పోవచ్చును కానీ...
అంత సదువుకున్నోల్లకి తెలిదంటే ఎట్టా నమ్మావురా...???
ఆళ్ళకి అన్ని తెలిసే ఉంటాయి...
తెలియని నాలాంటోల్లకి సెపితే అర్ధం అవుతుంది కానీ, 
ఇషయమంతా తెలిసి కూడా... తెలియనట్లు నటించే వోళ్లకి 
ఎలా సెపితే అర్ధంఅవుతుందిరా...???
నీలాంటోళ్ళకి లోకంలోని ఇషయ గేనమె గానీ "లోక గేనం" లేదురా... 
కానీ, 
ఆళ్ళకి ఇషయ గేనంతొ పాటూ లోక ఇసయ[డబ్బు] గేనం కూడా ఉన్నది... 
ఆళ్ళేమీ పాలుతాగే పిల్లకాయలనుకున్నావా... 
బతకనేర్చినొళ్ళురా...
ఎవలేట్టాపోతే ఆల్లకేమిటట... !!!

అయితే...
ఈరోజు ఈరన్నా, పైడేసూ, యెంకన్నా గాళ్ళకి పట్టిన గతే 
రేపు మనకి పట్టబోతుదంటావు...!!!
సరే ఎటిసేస్తాం, ఎవడిగోల ఆడిది,
ఇనేవాడెవడు...
నెత్తి మీదకి వచ్చేదాకా.........!!! 


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


బొమ్మలన్నీ గుగుల్లోనివే....వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి